Radio City 98.8 Mhz

Tangal Gahana pokhari, Kathmandu
radioct98.8fm@gmail.com Phone: 01-4422233